تولید و مصرف بیواتانول سوختی و تأثیرآن بر محیط زیست و سلامتی مردم

کیوان شیدانی ، پیروز پروین       شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس

دراین مقاله ابتدا، پس از طرح موضوع، به معرفی بیواتانول و سپس بیواتانول سوختی از منظرهای مختلف تولید و مصرف پرداخته می شود. سپس به تشریح چرخهی عمر بیواتانول سوختی و نقش آن، در مقایسه با چرخه عمر سوختهای فسیلی، برمحیط زیست و سلامتی عامه مردم پرداخته میشود. در بخش اصلی مقاله، تأثیرات مثبت تولید و مصرف بیواتانول سوختی،به عنوان یک سوخت زیستی تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست، و به عنوان جایگزینی برای بنزین و افزودنیهایپتروشیمیایی بنزین )به ویژه MTBE ( بر محیط زیست و سلامتی مردم بطور فهرستوار عنوان خواهد گردید. در انتها تلاشمیشود تولید و مصرف بیواتانول سوختی بهعنوان یک ابزار مهم برای دستیابی به توسعه همه جانبه مبتنی بر حفظ و ارتقایمحیط زیست مورد ارزیابی قرا گیرد.

دانلود فایل ضمیمه
: بیواتانول، بیواتانول سوختی ، سوختهای زیستی، سوخت های تجدیدپذیر، محیط زیست
Designed By SHAYESTEH.NET